Fyrhjulingsetikett

I skriften ”Fyrhjulingsvett” har vi samlat de lagar och regler som berör dig som kör fyrhjuling. Med friheten kommer nämligen ett ansvar som du behöver leva upp till. Du måste följa gällande lagar och regler när du är ute i terrängen. Du gör det för din egen och andras säkerhets skull – men också för att vi alla ska kunna fortsätta använda fyrhjulingen lika fritt som du gör idag. Det finns nämligen människor som vill inskränka rätten att köra fyrhjulingar. För att behålla friheten måste vi alla ta vårt ansvar.

Ladda ner foldern eller läs den online

Här kan du ladda ner » en pdf av foldern ”Fyrhjulingsetikett”. Vill du läsa den direkt så finns den i sin helhet nedan.


FYRHJULINGSETIKETT – en skrift om din körning och ditt ansvar

Kör du en fyrhjuling? Grattis!

Fyrhjulingar är inte bara praktiska i arbetet, de är ju också roliga att köra. Varje dag körs tusentals fyrhjulingar i skogen eller i landsbruket. Fyrhjulingarna är en omistlig del av Sverige utanför städerna.

Men med friheten kommer ansvaret för att ta hänsyn mot andra och naturen.

Lagar och förordningar finns så att vi som kör i terrängen gör det på ett ansvarsfullt sätt och för att vi ska värna andra trafikanter, djur och natur. Som förare av ett terrängfordon har du ett ansvar att känna till och följa de lagar och regler som finns.

Varje år skadas och till och med förolyckas
många på fyrhjulingar. De flesta av dessa olyckor kan undvikas med rätt förberedelser och ansvarsfullt beteende.

Vad säger lagen?

Terrängkörningslagens 1:a paragraf har tre regler som du ska rätta dig efter.

1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet.

1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Med andra ord är fyrhjulingen en arbetsmaskin snarare än en leksak. Det är du som ansvarar för att följa lagen när du kör din fyrhjuling i terrängen.

Reglerna

Utöver lagen finns viktiga regler att följa:

 • Om man kör på barmark i terrängen finnsdet stora risker att skador uppstår på mark och växter.
 • Körspår i våtmarker riskerar att bli till diken som leder undan vattnet vilket gör att marken torkar och det kan i värsta fall leda till att växter och djur som lever i den våta miljön tar skada.
 • I fjällvärlden och på lavklädda marker syns skador länge eftersom det tar lång tid för växterna att komma tillbaka.
 • I vattendrag kan sönderkörda bottnar och grumling av vattnet skada vattenlevande växter och djur.
 • Terrängkörning och buller riskerar störa både människor och djur.
 • Det är extra känsligt när djuren har nyfödda ungar. Den som söker lugn och ro i naturen kan också känna sig störd när tystnaden bryts.

Vissa undantag finns

Terrängkörningslagen är ju tydlig om att vi inte får köra i terrängen, men samtidigt det finns undantag för arbete i skogs- och jordbruk, till exempel. Tänk då på följande:

När undantag inte gäller
Ibland gäller inte generella undantag inom ett skyddat område. Föreskrifterna för ett naturreservat kan begränsa rätten till terrängkörning.


Hör efter med myndigheterna
Ta kontakt med länsstyrelsen eller kommunen för att ta reda på vad som gäller där du avser att köra.

Styrka rätt till undantag
Den som omfattas av något av undantagen från förbudet mot barmarkskörning bör kunna visa identitetshandling och/eller handling som styrker rätten att köra i området, exempelvis tjänstebricka.
Inom skyddat område får man ibland inte köra trots undantag från förbudet.


Kör säkert och ansvarsfullt
När du kör motordrivna fordon i terrängen, till exempel när du använder fyrhjulingen i din yrkesutövning inom jord- eller skogsbruk, är det naturligtvis lika viktigt att köra säkert och ansvarsfullt som i trafiken.

KÖR SÄKERT

 • Använd hjälm, det är ett lagkrav och självklart. Dessutom rekommenderas kraftiga och rejäla handskar, kängor samt ryggskydd.
 • Sänk farten. Fyrhjulingen har hög tyngdpunkt så risken att välta är stor. Ju högre fart desto större risk.
 • Vid uppförsbacke ska skoterställning användas. Ena foten och tyngdpunkten på fotstödet, den andra foten på bakre lasthållaren, luta dig framåt. Risken för överstegring minskar då och det är lätt att lämna fyrhjulingen om den välter.
 • I branta nerförsbackar: Kör så rakt som möjligt ner och luta kroppen så att vikten kommer så långt bak som möjligt. Är det riktigt brant: Om möjligt välj då en annan väg.
 • Håll alltid ner hastigheten och var försiktig med frambromsen så att maskinen inte tippar.
 • Vid skråkörning. (sidlut), tänk på att lägga kroppsvikten uppåt backen och tyngden på den fot som är upp mot backen.
 • Om det är riktigt brant, placera då bägge fötterna på det fotsteg som är uppåt backen, då har man bäst viktbalans och det är lättare att hoppa av om fyrhjulingen tippar.
 • Nolltolerans gäller, kör aldrig med alkohol eller droger i kroppen.
 • Sköt underhållet på terrängskotern, i instruktionsboken finns det serviceintervaller som skall följas för att garantin skall gälla. Men det handlar inte bara om garantier, en fyrhjuling som inte sköts och får sin service, riskerar att få onödiga stop, felaktigt slitage och kan vara farlig att framföra.
 • Rätt lufttryck. Lågt däcktryck är bra för bra framkomlighet och för att minska markskador, men tänk på att det gör fordonet instabilt i högre hastigheter.
 • Visa respekt för marken, rätt körning ger minimal påverkan på underlaget.
 • Kör aldrig aggressivt eller provocerande.
 • För miljön och din egen skull kör på miljöbensin (Alkylat) om fyrhjulingen kan köra på det. Kontrollera med din återförsäljare elle handboken.
 • Ha gärna med första förband om olyckan skulle vara framme, brandsläckare och en miljömatta om du måste tanka ute.
Snö och Terräng