Köra fyrhjuling

Skador är lätta att skapa men det tar tid för naturen att återställa dem. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka skador som kan uppstå när man kör fyrhjuling och att man kör på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Om man kör på barmark i terrängen finns det stora risker att skador uppstår på mark och växter. Körspår i våtmarker riskerar att bli till diken som leder undan vattnet vilket gör att marken torkar och det kan i värsta fall leda till att växter och djur som lever i den våta miljön tar skada.

På kalfjället och lavklädda marker syns skador länge eftersom det tar lång tid för växterna att komma tillbaka. I vattendrag kan sönderkörda bottnar och grumling av vattnet skada vattenlevande växter och djur. Terrängkörning och buller riskerar störa både människor och djur. Det är extra känsligt när djuren har nyfödda ungar. Den som söker lugn och ro i naturen kan också känna sig störd när tystnaden bryts.

Allemansrätten innebär att man kan gå, cykla, åka skidor eller rida var man vill i naturen men den innefattar inte motordrivna fordon som kör i terrängen.

Det är Terrängkörningslagen (1975:1313) och Terrängkörningsförordningen (1978:594) som reglerar all terrängkörning i Sverige. Lagen är tydlig om att terrängkörning med fyrhjuling är förbjuden med med vissa tydliga undantag.

 
 

Kör inte här 

Våtmarker

Fordonet skapar djupa spår som gör att diken bildas. Det kan i värsta fall göra att våtmarken torrläggs vilket kan skapar skador som aldrig kan återställas. 

Vattendrag

Undvik vattendrag som bäckar m.m. I vattnet finns ett känsligt djurliv där en del skyddade arter, så som Flodpärlmusslan lever. Körning är därmed olämpligt och kan skada djur och natur. 

Åkermark/odlingar

Respektera alltid om/att det finns ett förbud mot körning i terräng. Förbudet finns av en anledning som exempelvis kan vara för att skydda djur och natur från skador. 

Regler och undantag

När inte undantag gäller

Ibland gäller inte generella undantag inom ett skyddat område. Föreskrifterna för ett naturreservat kan begränsa rätten till terrängkörning. Ta kontakt med länsstyrelse eller kommun för att ta reda på vad som gäller där du avser att köra.

Styrka rätt till undantag

Den som omfattas av något av undantagen från förbudet mot barmarkskörning bör kunna visa identitetshandling samt handling som styrker rätten att köra i området, exempelvis tjänstebricka. Inom skyddat område får man ibland inte köra trots undantag från förbudet.

Kör säkert och ansvarsfullt

Även om det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terrängen, så finns det några få undantag, exempelvis om man använder fordonet i sin yrkesutövning inom jord- eller skogsbruk. Vid körning i terrängen är det naturligtvis lika viktigt att köra säkert och ansvarsfullt som i trafiken. Vid körning i kuperad terräng är det viktigt att vara medveten om att broms och köregenskaper påverkas väsentligt, speciellt om du drar en lastad vagnFelaktig manövrering kan leda till tappad kontroll över fordonet och en allvarlig olycka kan inträffa. 

 
 

Kör säkert

I branta nerförsbackar

Kontrollera terrängen innan du kör ner. Färdas så rakt ner som möjligt och luta din kroppsvikt bakåt. Kör aldrig i hög fart. Använd bakbromsen.

Brant skråkörning

Undvik brant skråkörning då det är svårt att hoppa av om maskinen välter. Om du måste skråköra: placera båda fötterna på fotsteget upp mot backen. Då kan du hoppa av om maskinen välter. 

I branta uppförsbackar

Här bör du alltid inta den så kallade skoterställningen med en fot på bakräcket. Tryck fram kroppen över styret och undvik plötsliga gaspådrag. Ökad tyngd på framhjulen minskar risken att maskinen stegrar. Ställningen gör det också lättare att komma av om fyrhjulingen ändå överstegrar och slår runt. Bromsa aldrig med bakbromsen om du rullar bakåt i uppförsbacke. 

 
 

Sammanfattning av regler och förutsättningar

Moped klass I

Terränghjuling

Motorcykel

Traktor a och b

Motorredskap klass I och II

Körning på väg

Ja (1) Endast enskild väg Ja Ja Ja

Körning i terräng

På barmark endast i jord eller skogsbruk eller vid vçissa arbeten 1 § TKL, 1 § TKF På barmark endast i jord eller skogsbruk eller vid vissa arbeten 1 § TKL, 1 § TKF På barmark endast i jord eller skogsbruk eller vid vissa arbeten 1 § TKL, 1 § TKF På barmark endast i jord eller skogsbruk eller vid vissa arbeten 1 § TKL, 1 § TKF På barmark endast i jord eller skogsbruk eller vid vissa arbeten 1 § TKL, 1 § TKF

Krav på skyddshjälm

Ja, om det inte finns karosseri, då bilbälte används istället. Ja, om terränghjulingen inte har karosseri. Ja, om det inte finns karosseri, då bilbälte används istället. Traktor a, nej. Traktor b, ja om den inte har karosseri Nej

Hastighet

Gällande hastighetsgräns. Är konstruerad för 45 km/tim (2) På väg, högst 20 km/tim i terräng gällande hastighetsgräns Gällande hastighetsgräns Gällande hastighetsgräns. Traktor a är konstruerad för högst 30 eller 40 km/t. Traktor b är konstruerad för 40 km/t eller mer. Högsta tilllåtna hastighet 50 km/t Gällande hastighetsgräns. Motorredskap klass I är konstruerad för hastighet över  30 km/t. Högsta tillåtna hastighet 50 km/t. Motorredskap klass II är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/t

Passagerare

Ja (3) Ej på väg, 5 kap. 4 § TrF Ja, om föraren fyllt 18 år Ja Ja

Passagerare på släp

Nej, TrF 4 kap. 15b (4) Ej på väg, 5 kap. 4 § TrF Nej, TrF 4 kap. 15b (5) Endast efter lämplighets- besiktning, 5 kap. 1 § FoF Endast efter lämplighetsbesiktning, 5 kap. 1 § FoF

Förarbehörighet

Körkort med behörighet AM som lägst, eller traktorkort som utfärdats före 1 oktober 2009 Förarbevis för fyrhjuling eller körkort/ traktorkort som utfärdats före 1 januari 2000 (6) Körkort A1, A eller B utfärdats före 19/1 -2013. B-behörighet krävs om körkortet utfärdats efter detta datum (7) Traktor a, traktorkort eller körkort med behörighet AM som lägst. Traktor b, minst körkort med behörighet B. Motorredskap klass I, minst körkort med behörighet B. Motorredskap klass II, Traktorkort eller körkort med behörighet AM som lägst

Registreringsplikt

Ja Ja Ja Ja

Ja, Motorredskap klass I. Ett motorredskap klass II kan behöva registreras beroende på hur det används.. Läs mer i LVTR §12-13

 

Fordonsskatteplikt

Nej Nej Ja Endast traktor i skatteklass 1  (trafiktraktor) Det beror på hur fordonet används. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida om skattepliktiga fordon

Trafikförsäkring

Ja Ja Ja Ja Ja, för motorredskap klass I. För motorredskap klass II beror det på hur det används, se TSL

Kontrollbesiktning

Nej (8) Ja, vissa fall Fof 6 kap.11 § Ja Traktor a, nej. Traktor b har besiktningsplikt fyra år efter registrering och sedan vartannat år. Ja, för motorredskap klass I.

 

Förklaringar

TKL Terrängkörningslagen (1975:1313)

TKF Terrängkörningsförordningen (1978:594)

TRF Trafikförordningen (1998:1276)

FoF Fordonsförordningen (2009:211)

TSL Trafikskadelagen (1975:1410)

LVTR Lag om vägtrafikregister (2001:558)

1. Terränghjuling: Färd får ske på annan väg än enskild väg för att korsa vägen eller köra kortaste lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig.

2. Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning används av allmänheten för trafik gäller vägens hastighetsgräns.

3. Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning används av allmänheten för trafik får passagerare tas med.

4. Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning används av allmänheten för trafik får passagerare tas med.

5. Traktor: Besiktning behövs inte för fordon som används kortaste färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor.

6. Motorcykel: Körkort med behörighet A1 och A utfärdade före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig mc om behörigheten inte har varit återkallad efter detta datum. Körkort med behörighet A1, A2 och A som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger inte rätt att köra fyrhjuliga motorcyklar. För detta krävs då behörighet B.

7. För att få köra traktor a eller b med tillkopplat släpfordon i yrkesmässig godstrafik krävs körkort med behörighet C. Traktor a får köras utan förarbehörighet vid färd kortare sträcka till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor.

8. Fyrhjuling: Registrerade terrängmotorfordon som används i yrkesmässig trafik för persontransport och registrerade terrängmotorfordon som används i uthyrningsrörelse ska kontrollbesiktas.

Snö och Terräng