Att köra terrängfordon

Terrängkörning är reglerad med många lagar och regler. Dessa finns till så att vi som kör i terrängen ska göra det på ett ansvarsfullt sätt och att vi ska värnar andra trafikanter, djur och natur. Som förare av ett terrängfordon har du ett ansvar att känna till och följa de lagar och regler som finns.

 
 

Definitioner

Terräng

Lagstiftaren avser här främst åkrar, ängar, parker, obanade naturområden, även is, och icke allmänt befarna vägar. Terräng är därmed allt som inte definieras som väg.

Is

Is är i lagstiftningens tolkning inte barmark, vilket innebär att körning på is är tillåtet. Hänsyn ska dock tas till boende vid vattnet och andra som rör sig på isen.

Väg

Det lagstiftningen menar med väg är väg, gata, torg och annan led eller plats som generellt används för trafik av olika typer av motorfordon. Som väg räknas även cykeltrafikled, gång eller ridbana, led eller plats som ligger i anslutning till de områden som beskrivs här.

Inhägnat område

Det finns ingen direkt definition av vad som är inhägnat område, men om man läser en del rättsfall så visar de att det som är avgörande är att allmänheten eller ovidkommande trafik inte kan komma in på dessa områden. Villatomter, campingplatser och flygflottiljer anses inte vara inhägnat område.

Militära övningsområden

En typ av områden är militära övningsområden avsedda för militära övningar med motordrivna fordon. Inom ett sånt områden kan man under vissa omständigheter få köra i terrängen året runt. Man måste dock få dispens från Länsstyrelsen samt att tillstånd alltid måste finnas från den militära myndighet som är ansvarig för just det övningsområdet.

Motortävlingsområden

Motortävlingsområden i glesbygd där man under organiserade former har inhägnat ett område med plastband och som övervakas av funktionärer är enligt dessa rättsfall att betrakta som inhägnat område. Om du är osäker på om en plats kan räknas som inhägnat område kan du kontakta polisen eller länsstyrelsen på orten för rådgivning.

Färdled

En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel, men inte är en väg. En färdled är per definition terräng då det inte är en väg. Här får man alltså inte köra motorfordon. Färdled finns definierat i Förordning om vägtrafikdefinitioner SFS 2001:651.

Snöskoterled

I Sverige finns ett stort nätverk av skoterleder. Som skoterförare är det på dessa som man främst ska hålla sig. Skoterlederna är även till för friluftslivet och det är skoterförarens ansvar att visa hänsyn.

Det finns allmänna skoterleder som Länsstyrelse eller kommunen ansvarar för. Det finns även skoterleder som skoterklubbar eller andra privata aktörer ansvarar för. I fjällens regleringsområde finns allmänna skoterleder som enda tillåtna färdvägar för skoter.

Naturvårdsverket

Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för terrängkörning. Läs mer om ”Motortrafik i naturen” på deras hemsida.

 
 

Ladda ner mer material

Naturvårdsverket har tagit fram en omfattande handbok för terrängkörning (nedladdningsbar pdf) för dig som vill ha koll på detaljerna när du kör i terrängen.

Transportstyrelsen har en mer lättillgänglig faktafolder (nedladdningsbar pdf) om reglerna för att köra fyrhjulingar.

Snö och Terräng