Lagar och regelverk

Aktuell information om besiktning av Traktor 3b

Den 1 januari 2016 etablerades en ny fordonsform i Sverige (och resterande EU); fyrhjulig traktor 3b.

De stora skillnaderna mellan traktor 3b och terränghjulingar (också kallade ATV:er) är:

• En traktor 3b ska kontrollbesiktigas första gången fyra år efter ibruktagande och därefter vartannat år.

• Den skall ha en registreringsskylt och vara registrerad som Traktor b

• Det krävs (som lägst) körkort med B-behörighet (körkort för bil)

• Den får köras i max 50 km/timmen på väg

• En traktor b ska köras på vägen (och inte på vägrenen som en Traktor a)

• Godkänd hjälm ska användas (förutom om fordonet har kaross)

• Om traktorn har en tjänstevikt understigande 600 kg behöver den inte ha en så kallad LGF-skylt.

• En Traktor b med tjänstevikt över 600 kilo ska alltid medföra varningstriangel vid färd på väg Detta är också ett krav i samband med besiktning av Traktor b.

Besiktningsföretag

I dagsläget (2022-03-02) är fyra besiktningsföretag ackrediterade och godkända av Swedac att utföra kontrollbesiktningar på Traktor 3b:

Dekra Bilbesiktning
Kiwa Sweden
Opus bilprovning
Ri.se/SMP

Sammanfattning lagar och regelverk

 • Det finns många lagar och regler som styr och reglerar körning och ägande av en snöskoter eller terrängfordon. Allt ifrån hur den registreras till hur man får framföra fordonet i terrängen.
 • Eftersom både terränghjulingar såväl som snöskotrar är fordon för just terrängkörning skiljer sig reglerna åt om hur vi får framföra dessa om man jämför med många andra fordonstyper – särskilt dem som används i huvudsak på väg, så som bilar, mopeder och motorcyklar.
 • När du äger eller kör en snöskoter eller en fyrhjuling är det viktig att du tar vet vad som gäller för just det fordonet och vilka skyldigheter du som ägare och förare har. Branschens återförsäljare och utbildare är duktiga och kan svara på många frågor.
 • Lagstiftningen som ligger till grund för ditt terrängfordon kan delas upp i två delar. För det första, alla regler och lagar som berör själva fordonet och dig som förare. För det andra, lagar och regler hur du får och inte får köra i terrängen med fordonet. Det finns givetvis också en hel del skillnader mellan att framföra en snöskoter och en fyrhjuling
 • Den myndighet som ansvarar för fordonen och den lagstiftningen som rör dem och dess säkerhet är Transportstyrelsen.
 • Vad gäller körning i terräng och vad som gäller när man rör sig ute i naturen så ansvarar Naturvårdsverket för detta samt uppföljning av den lagstiftning som reglerar det.
 • Intresset för fyrhjulingar ökar och därmed tyvärr även olyckorna där dessa fordon är inblandade. Reglerna kan vara lite svåra att få grepp om och reda ut då fyrhjulingar delas in i en rad olika fordonsslag beroende på vad de används till.
 • En fyrhjuling kan vara en terränghjuling, fyrhjulig motorcykel, traktor, fyrhjulig moped eller ett motorredskap. Beroende på hur fyrhjulingen är registrerad så gäller olika regler.
 • Om du funderar på att skaffa en fyrhjuling ska du alltså börja med att tänka på vad du ska använda den till. Gemensamt är krav på skyddshjälm, förarbehörighet och viss ålder (15-18 år), samt att det normalt är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.
 • Så fort fyrhjulingen ska användas utanför inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde ska den vara registrerad. Din egen mark gäller inte som inhägnat område.

LGF-skyltar. Vad gäller?

Frågan om LGF-skyltar (långsamtgående fordon) och varningstrianglar kan för fyrhjulingar synes vara lite förvirrande då Transportstyrelsen tidigare skrivit en sak på sin helsida, men det står inte riktigt samma i lagstiftningstexten. Så här står det i ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer – TSFS 2012:97” (koncentrat av lagtexten, se bilaga, sidan 57):

21 kap. Varningstriangel
1 § Traktor med en tjänstevikt av 600 kg eller högre, ska vid färd på väg medföra varningstriangel som är typgodkänd.

22 kap. LGF-skylt
Övergripande krav
1 § Traktor ska vid färd på väg ha LGF-skylt (skylt för markering av långsamtgående fordon).

Traktor med tjänstevikt av högst 600 kg behöver inte ha LGF-skylt om det med hänsyn till fordonets konstruktion eller användning är förenat med stor olägenhet med LGF-skylt på fordonet.

Traktor med tillkopplat fordon behöver inte ha LGF-skylt om det tillkopplade fordonet är försett med LGF-skylt.

Med det sagt rekommenderar vi, för din säkerhets skull om än inte för reglernas, att om möjligt ha med en varningstriangel i fordonet att använda vid en olycka på väg. Det är dessutom så att vi vet att det finns besiktningsföretag som anser att besiktningsreglerna kräver en varningstriangel vilket gör att två lagar/bestämmelser är lite i otakt.

Fordonsregler

Terränghjuling/ATV

 • Registreringsskylt bak eller fram
 • Förarbevis för terränghjuling (vilket kräver utbildning) eller körkort/traktorkort utfärdat före år 2000
 • Skyddshjälm ska användas (förutom om fordonet har kaross med ROPS)
 • Trafikförsäkring
 • Högst 20 km/tim på enskild väg
 • Får inte köras på allmänna vägar och gator, endast korsa allmän väg
 • Får skjutsa passagerare på enskild väg

Traktor A

 • Registreringsskylt bak eller fram, registrerad som traktor A
 • Körkortsbehörighet AM eller högre eller traktorkort
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för högst 40 km/tim vilket är samma som högsta tillåtna hastighet

Traktor B

 • Registreringsskylt bak eller fram, registrerad som traktor B
 • B-körkort på allmän väg
 • Skyddshjälm ska användas (förutom om fordonet har kaross)
 • Trafikförsäkring
 • Högst 50 km/tim
 • Skyddshjälm (förutom om fordonet har kaross)

Motorredskap klass I

 • Registreringsskylt fram
 • B-körkort på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Högst 50 km/tim (med släpvagn i vissa fall högst 40 km/tim), ska ha KM-skylt bak (anger högsta hastighet)

Motorredskap klass II

 • Körkort eller traktorkort på allmän väg
 • Trafikförsäkring beroende på hur den används
 • Konstruerad för högst 30 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)

Fyrhjulig motorcykel

 • Registreringsskylt bak
 • B-körkort eller A1 eller A utfärdat före 19 januari 2013 på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Hjälmkrav (om det inte finns karosseri med ROPS då bilbälte används istället)

Fyrhjulig moped klass I

 • Registreringsskylt bak
 • Körkortsbehörighet AM eller högre, eller traktorkort utfärdat före 1 oktober 2009 på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för, och får köras i, högst 45 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)
 • Hjälmkrav (om det inte finns karosseri med ROPS då bilbälte används istället)

Fyrhjulig moped klass II 

 • Körkort eller förarbevis, eller fyllt 15 år före 1 oktober 2009
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för högst 25 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)
 • Hjälmkrav (om det inte finns karosseri med ROPS då bilbälte används istället)
 
 

Övriga regler

 • Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terrängen. De får dock köras i terrängen vid jord- och skogsbruk eller då marken är snötäckt och inte riskerar att skadas. Vissa yrken har undantag vid yrkesutövning, t ex veterinär och brandförsvar.
 • Väjningsplikt gäller mot gående.
 • En oregistrerad fyrhjuling (moped, motorcykel, traktor, motorredskap klass I, terränghjuling) får endast köras på särskilt inhägnade platser – dit räknas t ex inte den egna marken.
 • Passagerare är endast tillåtet om det står i registreringsbeviset.
 • Vilka regler som gäller för släp står i registreringsbeviset.

Jakt och vapen

 • Ingen form av jakt får bedrivas från motorfordon.
 • Det är inte heller tillåtet att från motorfordon spåra, förfölja eller genskjuta vilt såvida det inte gäller trafikskador eller skadeskjutningar.
 • Transport av skjutvapen får inte ske med motordrivet fordon i terräng.
 • Vid färd med motorfordon på allmän väg får det inte finnas ammunition i vapnets patronläge eller i magasinet.

Skattelagstiftning för fordonen

Fyrhjulingars avdragsrätt

 • Fyrhjulingen har i yrkesverksamhet relativt stor avdragsrätt för både inköp och moms, men bedömningen  kan variera från ort till ort.
 • Motorcykelregistrerade terrängfordon har mindre möjligheter till momsavdrag, men varierar från ort till ort. Skattemyndigheterna har inte en enhetlig syn på fyrhjulingar ur ett momsperspektiv.

Vilka fordon är fordonsskattepliktiga?

 • De flesta fordon som är registrerade i vägtrafikregistret är också fordonsskattepliktiga. Men det finns ett flertal undantag.

Följande fordon är fordonsskattepliktiga:

• personbilar

• lastbilar

• bussar

• motorcyklar

• traktorer klass 1 (trafiktraktor)

• motorredskap

• släpvagnar (med en totalvikt av 751 kg eller mer)

• tunga terrängvagnar.

Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga:

• motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår)

• mopeder

• traktorer klass II (jordbrukstraktorer)

• tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda

• motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg

• räddnings- och brandfordon, efter ansökan

• påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer

• lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg

• snöskotrar

• fyrhjulingar.

 
 

Annan lagstiftning

Det är den som kör i terrängen som bär ansvaret för att säkerställa att körningen är tillåten även enligt annan lagstiftning. Här är några exempel:

 • Enligt miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Delar av 2 kap 3 § miljöbalken)
 • Enligt rennäringslagen är det är förbjudet att skrämma eller på annat sätt ofreda renar (Delar av 94§ punkt 2 rennäringslagen).
 • Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglar och flera av våra vilt levande djurarter. Detta gäller särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder.
 • Det är även förbjudet att ta bort eller skada vissa växtarter som är skyddade enligt artskyddsförordningen (Delar av 4, 7, 8 §§ artskyddsförordningen)

Tillsyn och straff

 • Polisen har hand om tillsynen över terrängkörning.
 • Länsstyrelserna kan utse naturvårdsvakter som också utövar tillsyn inom vissa områden.
 • Vänd dig till polisen om du vill rapportera olovlig terrängkörning eller om du uppmärksammar större skador.
 • Bryter du mot bestämmelserna kan du dömas till böter eller fängelse.
 • Om det uppstår skador kan du bli skadeståndsskyldig gentemot markägaren.
Snö och Terräng