Utredningen om ny Terrängkörningslag

Inga större överraskningar i utredningen om terrängkörning

Den 20 december 2019 presenterade utredaren Anders Lillienau sitt utredningsförslag till en ny Terrängkörningslag. Utredningen har arbetat sedan i maj 2018.

Under utredningens gång har det varit intensiva diskussioner i terrängfordons- som snöskoterbranscherna om utredningen skulle föreslå massiva inskränkningar i t.ex. snöskoterkörningen eller om de skulle föreslå att det skulle komma att krävas markägarens medgivande.

Under hösten 2019 har det dock stått klart att utredaren inte skulle föreslå omfattande förändringar jämfört med dagens lagstiftning utan istället fokusera på att förstärka dagens lagstiftning inom några områden. Bland dessa kan nämnas straffskärpningar vid överträdelser, större befogenheter för naturvårdsvakter, införandet av en fordonsskatt på fyrhjulingar och snöskotrar samt skapandet av snöskoterfonder för anläggande och underhåll av allmänna skoterleder.

I huvudsak berör förändringarna framförallt snöskoterkörningen medan lagstiftningen rörande terrängkörning med hjulfordon fortsätter på. motsvarande strikta nivå som tidigare.

Nedan finns ett antal citat från utredningen som sammanfattar delar av förslaget. Utredningen är på 562 sidor och vi kommer att återkomma senare med en utvecklad rapport om dess förslag och våra kommentarer kring detta.

Några utdrag ur utredningens förslag:

”Vid en avvägning mellan olika anspråk och behovet av att skydda djur, natur och det icke motorburna friluftslivet, finns det inte stöd för några större förändringar i de grundläggande reglerna om terrängkörning på snötäckt mark. För att kunna nå en hållbar terrängkörning behövs det andra förslag än långtgående förbud för körning på snötäckt mark.”

”Terrängkörningslagen bör dock även i fortsättningen tillgodose huvudsakligen allmänna intressen. Därför bör lagen inte uttryckligen ange att fastighetsägarens medgivande krävs för sådan motordriven färd i terräng på land som inte är förbjuden i lagen.”

”Ett lagreglerat krav på fastighetsägarens medgivande framstår därför inte som lämpligt med hänsyn till de konsekvenser det kan få för bl.a. ortsbors behov av att kunna köra med motordrivna fordon i terräng.”

”Det ska vara fortsatt otillåtet att köra med motordrivet fordon på barmark. Körning i vissa näringar, som t.ex. för jord- och skogsbruksändamål, ska alltjämt vara tillåten. På snötäckt jordbruksmark och snötäckt skogsmark med plan- eller ungskog ska terrängkörning fortsatt vara otillåten, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada.”

”För en ökad reglering och kanalisering av snöskoterkörning ska det åter bli möjligt för kommuner att söka statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.”

”Förslaget om statsbidrag ska finansieras genom att det införs en fordonsskatt för snöskotrar och terränghjulingar. Fordonsskatten föreslås uppgå till samma årliga belopp som gäller för motorcyklar, för närvarande 180 kronor.”

”Det ska införas ett statligt skoterkort och en avgift på 300 kronor per kalenderår för att få köra terrängskoter på allmän skoterled. Den som kör på allmän skoterled utan att ha betalat avgiften kan påföras en tilläggsavgift på 1 000 kronor.”

Snö och Terräng